Verruiming beoordelingskader Poortwachter?

Verruiming beoordelingskader Poortwachter?

Een werkgever krijgt een loonsanctie opgelegd, omdat de bedrijfsarts te lang zou hebben gewacht met het inzetten van 2e spoor activiteiten. De bedrijfsarts acht het noodzakelijk eerst medische informatie in te winnen, waarna hij (na ontvangst daarvan) een FML opstelt en een arbeidsdeskundige 2e spoor adviseert. Volgens UWV had de bedrijfsarts dit eerder (moeten) kunnen doen,  waardoor er mogelijkheden onbenut zijn gelaten.

De rechtbank Noord-Nederland acht het beroep van de werkgever tegen dit besluit gegrond, waarbij afgegaan wordt op het advies van de bedrijfsarts aan de werkgever, namelijk eerst medische informatie inwinnen en dan pas een FML opstellen. Hiermee lijkt de rechtspraak het beoordelingskader Poortwachter ruimer te interpreteren, daar waar voorheen een dergelijk verwijt zonder meer aan de werkgever toegerekend werd. In de beroepsprocedure is uitdrukkelijk gewezen op het beoordelingskader en dat niet van een werkgever verlangd kan worden een bedrijfsarts aan te spreken op het feit dat deze medische informatie wil inwinnen.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Afbeelding (monopoly) bij Wet excessief lenen bij eigen Vennootschap

Op 13 september is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap aangenomen door de Tweede Kamer.

Vanaf 1 januari 2023 moeten aanmerkelijkbelanghouders die meer dan € 700.000 lenen van hun eigen bv (met uitsluiting van eigenwoningschulden) inkomstenbelasting in box 2 betalen. 

GroenLinks, ook namens PvdA en SP wilden dat het maximale leenbedrag omlaaggaat naar 17.500 euro. Verder zouden eigenwoningschulden ook moeten worden meegerekend, evenals leningen van derden met aandelen van de vennootschap als onderpand.

Geen van de ingediende moties en amendementen is echter aangenomen.

Het wetsvoorstel strekt ertoe excessief lenen bij de eigen vennootschap door DGA’s en andere aanmerkelijkbelanghouders te ontmoedigen.

Heeft u vragen wat dit voor u betekent? Laat het ons weten.

Nieuwsbron: tweedekamer.nl

Loonsanctie ongegrond verklaard

Loonsanctie ongegrond verklaard

De Juricon Adviesgroep, onderdeel van ZiezoTeam B.V., tekent bezwaar aan tegen een opgelegde loonsanctie. Het gaat hier om een administratieve loonsanctie van één jaar, omdat geen re-integratieverslag is ontvangen.

Er is geen re-integratieverslag opgesteld omdat de werkgever, in overleg met de werknemer, heeft besloten het derde jaar ziekte door te betalen. Wat UWV nu dus doet is de werkgever over het vierde ziektejaar een loonsanctie op te leggen.

In artikel 7:629 BW is de loondoorbetalingsplicht van een werkgever opgenomen. Die loondoorbetalingsverplichting is bij ziekte van een werknemer maximaal 104 weken. Als de werkgever zijn re-integratie verplichtingen niet of onvoldoende is nagekomen, regelt artikel 25 WIA dat de verlenging van het tijdvak van 104 weken, ten hoogste 52 weken bedraagt. Dit betekent dat er na drie jaar ziekte (en doorbetaling van loon) niet een vierde jaar een loondoorbetalingsverplichting opgelegd kan worden.

Het bezwaar wordt dan ook uiteindelijk gegrond verklaard, waarna de werkgever een loonschadeclaim bij UWV indient en het ten onrechte betaalde loon in het vierde jaar terugontvangt.

Heeft u bedrijfsjuridische vragen, dan beantwoorden wij deze graag.

Ook kun u divers juridisch gerelateerde informatie te vinden op onze pagina Juridisch-advies